Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - peter.aero@live.se
12 mars, 2014

Årsmöte måndagen 17/3

2014-02-24

 

Kallelse till Årsmöte i Södra Vätterns fiskareförening

 

ÅRSMÖTE 2014-03-17. Brahegatan 10 Jönköping Klockan 19.00

 Styrelsen har förmöte 18.15

 

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

 

 

1.MÖTETS ÖPPNANDE.

2.VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER.

a) ordförande

b) sekreterare

 

3.GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN OCH KALLELSE TILL MÖTET.

 

4.VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

5.PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE.

6.STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT EKONOMIRAPPORT.

7.REVISORERNAS BERÄTTELSE.

8.FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

 

9.FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE.

 

10.VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING OCH REVISORER.

 

11.RAPPORTER.

12.BORDLAGDA FRÅGOR OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN.

 

13       ÖVRIGA FRÅGOR.

14.MÖTETS AVSLUTANDE.

 

 

Välkomna önskar

 

STYRELSEN