Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se17 mars, 2014

Årsmöte
I dag har SWFF haft årsmöte då sedvanliga förhandlingar och val till styrelse poster,det informerades också om föreningens 80 års firande i vår,tävlingsdagar,familjefisket,och träffar glömde fisketräffen som vi kommer att ha på Visingsö ihop med Hästholmens Fiskeklubb 28 juni,
Mest  diskuterades det om det nya lagförslaget om Harren i Vättern och des tillflöden,Samförvaltningen har fått i uppdrag av länstyrelsen att lämna in ett förslag att totalförbjuda Harrfiske i Vättern och dess tillflöden,vi i föreningen beslutade att lämna in ett överklagande om detta ,även flera sportfiskeklubbar runt sjön har eller ska lämna in klagan på detta.
så här lyder vårat överklagan och argument. enentuelt med några ändringar.

 

Hav- och Vattenmyndigheten

Box 423

401 26 Göteborg

 


                                          Nya fiskeregler för Vättern

Södra Wetterns FiskareFörening & Trolling bildades 1934 och är en av de äldsta och anrikaste fiskeföreningarna runt Vättern. Föreningen har en lång tradition av samarbete i fiskevårdsfrågor med yrkesfiskare och myndigheter när det gäller Vättern. Våra medlemmar har fisket som hobby och fiskar enbart för nöje och rekreation.Föreningen ingår samarbetsorganisationen Vätterns Fritidsfiske och Fiskevårdsförbund (VFF) som har samlat in synpunkter från övriga föreningar runt Vättern och lämnar föreningarnas samlade synpunkter till de myndigheter som beslutar i fiskevårdfrågor.

I den nya myndighetsorganisationen för Vätterns fiske har vi fråntagits denna möjlighet.

 

Under 2013 fick vi en förfrågan från en samarbetsgrupp som flugfiskeklubbarna runt Vättern startat för att rädda harrbeståndet i Vättern. Förfrågan gällde om vi hade medlemmar som ägde en flugutter och visste hur det redskapet fungerade. Flugutter får väl betraktas som ett allmogeredskap från förra århundradet, men vi fick fram två medlemmar som ställde upp och fiskade två områden i sydöstra Vättern.

Sent omsider (februari 2014) redovisades en sammanställning (Fakta 3 2014) av flugutterfisket för hela Vättern, men redovisningen handlar mer om hur fluguttern skall standardiseras som redskap än om hur harrbeståndet i Vättern ser ut i nutid.

 

Vid vårt årsmöte 2014-03-17 redovisade vi denna sammanställningen tillsammans med de andra sammanställningarna om Vätterns harr. Mötets samlade uppfattning om hur Vätternvårdsförbundet redovisar harrbeståndets situation var att man försöker med alla tänkbara formuleringar förklara bort signalkräftans predation på harrens rom och föda.

Under mötet diskuterades också den skrivelse Vätternvårdsförbundet sänt till er under januari 2014 och förordat ett fångstförbud för harr i Vättern. Av skrivelsen framgår att man inte tagit hänsyn till de fakta som arbetats fram under 2013.

 

Ett enhälligt årsmöte beslutade att vi som förening skall protestera mot ett fångstförbud för harr.

Att förbjuda ett fiske som endast sker med handredskap skall vara genomtänkt och fiskebiologiskt förankrat, inte som ett styrmedel för att dämpa debatten om signalkräftans påverkan på Vättern.

 

Fisket i Vättern har alltid varit angelägenhet för alla som bor runt sjön och reglerades under hela 1900-talet av en enkel och logisk fiskestadga som respekterades och efterlevdes av de flesta som fiskade i sjön.

Under 2000-talet har det varit tätt med förändringarna av fiskereglerna, och vi uppfattar att många nya regler har kommit till för att minska intresset för fritidsfisket i sjön. Vi respekterar att det finns stora ekonomiska intressen i Vätterns fiske, men att införa regler som indirekt förbjuder handredskapsfiske är att gå för långt.

 

Vår förhoppning är att vi kan föra en bättre dialog med Hav- och Vattenmyndigheten än vad vi kan göra med den lokala fiskeriadministrationen.

 

 

                          På uppdrag av Södra Wetterns FiskareFörening & Trollings årsmöte 2014

 

 

 

       Peter Lindholm

        ordförande

 

Kontaktuppgifter

e-post: swff.trolling@live.se

tel. 0708-36 69 43

12 mars, 2014

Årsmöte måndagen 17/3

2014-02-24

 

Kallelse till Årsmöte i Södra Vätterns fiskareförening

 

ÅRSMÖTE 2014-03-17. Brahegatan 10 Jönköping Klockan 19.00

 Styrelsen har förmöte 18.15

 

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING

 

 

1.MÖTETS ÖPPNANDE.

2.VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER.

a) ordförande

b) sekreterare

 

3.GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN OCH KALLELSE TILL MÖTET.

 

4.VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

5.PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE.

6.STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT EKONOMIRAPPORT.

7.REVISORERNAS BERÄTTELSE.

8.FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

 

9.FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE.

 

10.VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING OCH REVISORER.

 

11.RAPPORTER.

12.BORDLAGDA FRÅGOR OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN.

 

13       ÖVRIGA FRÅGOR.

14.MÖTETS AVSLUTANDE.

 

 

Välkomna önskar

 

STYRELSEN


07 mars, 2014

test

test